ID cá nhân và Du lịch hàng không

Ngày 19 tháng 19 năm 2017           —

Đạo luật REAL ID ACT thiết lập các tiêu chuẩn an ninh tối thiểu cho việc cấp ID cho người dân trong mỗi tiểu bang và cấm các cơ quan liên bang chấp nhận bằng lái xe và thẻ ID của cư dân từ các tiểu bang không đạt tiêu chuẩn tối thiểu của Đạo luật. Mục đích của Đạo luật bao gồm: xử dụng ID đi vào các cơ sở liên bang, các nhà máy điện hạt nhân và đáp các chuyến bay thương mại liên bang.

Tình trạng hiện tại của các bang / vùng lãnh thổ

* Compliant: theo điều luật * Extension: gia hạn cứu xét * Under Review: đang cứu xét * Not Compliant: không theo điều luật

Bộ An ninh Nội địa (DHS) công bố vào ngày 20 tháng 12 năm 2013 một kế hoạch thực thi theo từng giai đoạn cho Đạo luật REAL ID Act được thông qua bởi Quốc hội, sẽ thực hiện Đạo luật theo định hướng, công bằng và có trách nhiệm.

Có hơn 20 tiểu bang và lãnh thổ Hoa Kỳ chưa được coi là tuân thủ đầy đủ Đạo luật Real ID 17 tiểu bang đã được cấp phép mở rộng cho đến ngày 10 tháng 10 năm 2018, có nghĩa là người cư trú được phép xử dụng bằng lái xe hiện tại của họ cho đến khi thời gian ân hạn kết thúc:
•  Washington
•  Oregon
•  California
•  Alaska
•  Idaho
•  Montana
•  North Dakota
•  Minnesota
•  Oklahoma
•  Kentucky
•  Virginia
•  South Carolina
•  Pennsylvania
•  New Jersey
•  Massachusetts
•  New Hampshire
•  Maine 

Bằng lái xe và các tài liệu nhận dạng là một thành phần quan trọng trong khuôn khổ an ninh quốc gia của chúng ta. Đạo luật REAL ID Act, được Quốc hội thông qua vào năm 2005, đã ban hành theo khuyến cáo của Ủy ban 9/11 rằng Chính phủ Liên bang “thiết lập các tiêu chuẩn cho việc phát hành các nguồn nhận dạng, chẳng hạn như bằng lái xe”. Đạo luật đã đưa ra các tiêu chuẩn an ninh tối thiểu cho việc cấp bằng lại xe và ID cho cư dân và cấm các cơ quan liên bang chấp nhận bằng lái xe và ID cư dân từ các tiểu bang không đạt được tiêu chuẩn tối thiểu của Đạo luật.

      Quy tắc mới: cư dân ở 9 tiểu bang sẽ cần hộ chiếu cho chuyến bay nội địa vào năm 2018

DHS cam kết thi hành Đạo luật REAL ID theo lịch trình từng giai đoạn, theo khung thời gian quy định và không có xu hướng mở rộng thêm thời gian cho bất kỳ tiểu bang nào không cam kết tuân thủ đầy đủ và đạt được những tiến bộ đáng kể và có tài liệu trong việc đáp ứng các yêu cầu chưa được thực thi .

Đã 12 năm kể từ khi Đạo luật REAL ID Act được thông qua, đã có một nửa các tiểu bang đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu của Đạo luật . Đã đến lúc các tiểu bang còn lại chuyển các cam kết của họ để bảo đảm nhận dạng thành hành động.

̣( Nguồn: Homeland Security )