Kháng cáo Dự luật cắt giảm thuế của đảng Cộng hòa

Ngày 29 tháng 11 năm 2017           —

WASHINGTON DC.    –   Các thượng nghi sỉ đảng Cộng hòa đã đẩy mạnh kế hoạch cắt giảm thuế của Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba, trong một cuộc bỏ phiếu đột ngột, để chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu đầy đủ của Thượng viện vào ngày thứ năm, mặc dù một số chi tiết của dự luật vẫn chưa được giải quyết.

<p>Over a hundred protesters met at Greeley Square in Midtown Manhattan on Nov. 27, 2017 and marched along 34th Street behind a “Not One Penny of Tax Cuts for the Rich” banner, with “Tax Scam” signs, “Not One Penny” signs and giant checks made out from Medicaid or Medicare to billionaires or corporations, to raise awareness against the irresponsible tax plan that cuts Medicare and increases healthcare costs for older New Yorkers. (Photo: Erik Mcgregor/Pacific Press via ZUMA Wire) </p>

Một số hình ảnh biểu tình phản đối Dự luật thuế tại Washington, New York, Florida và Colorado.

<p>U.S .Capitol Police arrest a protester demonstrating against tax reform outside a Senate Budget Committee hearing on Capitol Hill in Washington, Nov. 28, 2017. (Photo: Saul Loeb/AFP/Getty Images) </p>
Những người khuyết tật chống đối hô to: “Giết dự luật cắt giảm thuế, đừng giết chúng tôi”, trong một phòng điều trần của Capitol Hill, Ủy ban Ngân sách Thượng viện, không thảo luận, đã nhanh chóng bỏ phiếu trực tiếp, thông qua 12-11. (Reuters)

<p>Protesters shout their disapproval of the Republican tax bill outside the Senate Budget Committee hearing room on Capitol Hill in Washington, Tuesday, Nov. 28, 2017. (Photo: J. Scott Applewhite/AP) </p>

Những người biểu tình hô to không chấp thuận dự luật thuế của đảng Cộng hòa bên ngoài phòng điều trần của Ủy ban Ngân sách Thượng viện ở Capitol Hill, Washington, thứ ba, ngày 28 tháng 11 năm 2017. (Ảnh: J. Scott Applewhite / AP)

<p>U.S. Capitol Police officers remove a protester from the Senate Budget Committee hearing on Capitol Hill in Washington, Tuesday, Nov. 28, 2017. (Photo: Carolyn Kaster/AP) </p>

Cảnh sát đưa một người biểu tình ra khỏi cuộc điều trần của Ủy ban Ngân sách Thượng viện tại Capitol Hill ở Washington, thứ ba, ngày 28 tháng 11 năm 2017. (Ảnh: Carolyn Kaster / AP

<p>Sen. Lindsey Graham, R-S.C., left, is confronted by protesters as they shout their disapproval of the Republican tax bill outside the Senate Budget Committee hearing room on Capitol Hill in Washington, Tuesday, Nov. 28, 2017. (Photo: J. Scott Applewhite/AP) </p>

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, đối mặt với những người biểu tình. Họ chống đối, không chấp nhận dự luật thuế mới của đảng Cộng hòa bên ngoài phòng điều trần của Uỷ ban Ngân sách Thượng viện ở Capitol Hill, Washington, thứ ba, ngày 28 tháng 11 năm 2017. (Ảnh: J. Scott Applewhite / AP)

<p>Protesters block the halls outside of the Senate Budget Committee markup of the FY2018 Budget reconciliation legislation in Washington, Nov. 28, 2017. (Photo: Joshua Roberts/Reuters) </p>

Những người biểu tình chặn bên ngoài hội trường Ủy ban Ngân sách Thượng viện điều chỉnh chính sách Ngân sách năm 2018 ở Washington, ngày 28 tháng 11 năm 2017. (Ảnh: Joshua Roberts / Reuters)

<p>Protesters disrupt the Senate Budget Committee markup of the tax reform bill in Dirksen Building on Nov. 28, 2017. (Photo: Tom Williams/CQ Roll Call/Getty Images) </p>

Những người biểu tình cản trở Ủy ban Ngân sách Thượng viện về dự luật cải cách thuế tại tòa nhà Dirksen vào ngày 28 tháng 11 năm 2017. (Ảnh: Tom Williams / CQ Roll Call / Getty Images)

<p>Around a hundred people protested, outside U.S. Sen. Cory Gardner’s Denver office, against a tax bill in the U.S. Senate on Nov. 28, 2017 in Denver, Colo. (Photo: R.J. Sangosti/The Denver Post via Getty Images) </p>

Khoảng một trăm người đã phản đối, bên ngoài văn phòng của thượng nghị sỉ Cory Gardner ở Denver, chống lại một sắc luật thuế ở Thượng viện vào ngày 28 tháng 11 năm 2017 tại Denver, Colo (Ảnh: R.J. Sangosti / The Denver Post via Getty Images

<p>Over a hundred protesters met at Greeley Square in Midtown Manhattan on Nov. 27, 2017 and marched along 34th Street behind a “Not One Penny of Tax Cuts for the Rich” banner, with “Tax Scam” signs, “Not One Penny” signs and giant checks made out from Medicaid or Medicare to billionaires or corporations, to raise awareness against the irresponsible tax plan that cuts Medicare and increases healthcare costs for older New Yorkers. (Photo: Erik Mcgregor/Pacific Press via ZUMA Wire) </p>

Hơn một trăm người phản đối đã gặp nhau tại công trường Greeley ở Midtown Manhattan vào ngày 27 tháng 11 năm 2017 và đi bộ dọc theo đường 34 sau biểu ngữ “Không phải là Một Mức Thuế cho Người giàu”, với các biểu ngử “Tax Scam”, “Không Một Penny” và chi phiếu khổng lồ từ Medicaid hoặc Medicare cho các tỷ phú hay các công ty, để nâng cao ý thức đối với kế hoạch thuế vô trách nhiệm cắt giảm Medicare và tăng chi phí chăm sóc sức khoẻ cho người già ở New York. (Ảnh: Erik Mcgregor / Báo chí Thái Bình Dương thông qua ZUMA Wire)

<p>Over a hundred protesters met at Greeley Square in Midtown Manhattan on Nov. 27, 2017 and marched along 34th Street behind a “Not One Penny of Tax Cuts for the Rich” banner, with “Tax Scam” signs, “Not One Penny” signs and giant checks made out from Medicaid or Medicare to billionaires or corporations, to raise awareness against the irresponsible tax plan that cuts Medicare and increases healthcare costs for older New Yorkers. (Photo: Erik Mcgregor/Pacific Press via ZUMA Wire) </p>

Những người biểu tình cầm biểu ngữ “Không phải là Một Mức Thuế cho Người giàu”, với các dấu hiệu “Tax Scam”, “Không Một Penny” và chi phiếu khổng lồ từ Medicaid hoặc Medicare cho các tỷ phú hay các công ty, để nâng cao ý thức đối với kế hoạch thuế vô trách nhiệm cắt giảm Medicare và tăng chi phí chăm sóc sức khoẻ cho người già ở New York. (Ảnh: Erik Mcgregor / Báo chí Thái Bình Dương thông qua ZUMA Wire)

<p>Fred Frost, left, and Deborah Dion, right, protest against a Republican tax bill outside of the office of Sen. Marco Rubio, R-Fla., Monday, Nov. 27, 2017, in Doral, Fla. (Photo: Lynne Sladky/AP) </p>

Fred Frost (trái) và Deborah Dion (phải), phản đối Dự luật giảm thuế của đảng Cộng hòa bên ngoài văn phòng của Thượng nghị sĩ Marco Rubio, R-Fla, thứ hai, ngày 27 tháng 11 năm 2017, tại Doral, Fla (Ảnh: Lynne Sladky / AP)

( Nguồn: Yahoo News Photo Staff )