37 Tiểu bang không đánh thuế lợi ích an sinh xã hội

Ngày 06 thá́ng 07 năm 2019

Nhiều người cho rằng một khi họ nghỉ hưu, thuế sẽ đóng ít hơn. Tuy nhiên, trên thực tế  người cao niên vẩn phải chịu thuế giống như những người đang làm việc.

Ví dụ: nếu bạn có Traditional IRA hoặc 401 (k), số tiền bạn rút từ tài khoản đó khi nghỉ hưu, sẽ được coi là thu nhập bình thường và bị đánh thuế như tiền lương khi còn làm việc. Tương tự, nếu bạn giữ các khoản đầu tư vào các tài khoản, bạn sẽ phải trả thuế cho lợi nhuận bạn kiếm đước.

Trên thực tế, nhiều người cao niên rất ngạc nhiên, khi biết rằng ngay cả lợi ích An sinh xã hội của họ cũng bị đánh thuế ở cấp Liên bang. Ngoại lệ duy nhất là cho những người có thu nhập hưu trí tối thiểu – cụ thể là người cao niên sống một mình với An sinh Xã hội.

Cũng có một số Tiểu bang đánh thuế trên số tiền An sinh xã hội – chính xác có là 13 tiểu bang. Tin tốt? Có 37 Tiểu bang không yêu cầu người cao niên phải trả thuế cho An sinh Xã hội cho Tiểu bang, vì vậy nếu bạn sống ở một trong những tiểu bang này, bạn có thể giữ lại cho mình một chút tiền.

Map of United States

IMAGE SOURCE: GETTY IMAGES

sau khi nghỉ hưu, nếu bạn sống ở một trong những Tiểu bang dưới đây, bạn có thể yên tâm khi biết  lợi ích An sinh xã hội của bạn sẽ không bị thuế tiểu bang :

Alabama  –   Alaska   –    Arizona   –    Arkansas    –    California   –  Delaware   –  Florida   –   Georgia  –  Hawaii   –    Idaho   –    Illinois   –   Indiana   –     Iowa   –    Kentucky  –   Louisiana        Maine  –   Maryland   –   Massachusetts   –   Michigan   –   Mississippi  –    Nevada  –   New Hampshire  –  New Jersey   –    New York   –     North Carolina   –   Ohio   –   Oklahoma  –   Oregon  –  Pennsylvania  –  South Carolina  –   South Dakota   –    Tennessee  –    Texas   –    Virginia   –   Washington      Wisconsin   –    Wyoming

Một số tiểu bang trong danh sách này, người đi làm, hoàn toàn không đóng thuế lợi tuất cho Tiểu bang – chỉ đóng thuế cho Liên bang – Ví dụ: Alaska, Florida, Nevada, South Dakota, Texas, Washington, Wyoming và tiền An sinh Xã hội cũng không phải đóng thuế. Trong khi New Hampshire và Tennessee phải đóng thuế thu nhập của Tiểu bang, nhưng chỉ dựa trên số tiền kiếm được từ cổ phiếu và thu nhập đầu tư, vì vậy tiền An sinh Xã hội cũng không phải chịu thuế.

Tuy nhiên, bạn hãy nhớ, bạn sống ở một trong những Tiểu bang trên không có nghĩa là lợi ích của bạn sẽ không bị đánh thuế ở cấp Liên bang. Để xem bạn có phải trả thuế Liên bang cho số tiền An sinh xã hội hay không, bạn cần tính tổng số tiền An sinh xã hội lảnh trong năm
– Bạn có thể trả thuế Liên bang tối đa là 50% trên số tiền An sinh xã hội của mình – nếu tổng số lợi tuất của bạn rơi vào khoảng từ $25,000 đến $34,000 đô la và bạn là người khai thuế độc thân hoặc từ $32,000 đến $44,000 đô la với tư cách bạn là người khai thuế chung với người phối ngẩu.
– bạn có thể trả thuế Liên bang tối đa 85% qua lợi ích của mình – nếu thu nhập vượt quá $34,000 đô la với tư cách là người khai thuế độc thân hoặc $44,000 đô la khi vợ chồng khai chung.

Riêng tiểu bang Illinois có sự thay đổi về thuế An sinh xã hội và  thuế tiểu bang đối với các thu nhập khác để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính. Do đó, cư dân Illinois nên cảnh báo, họ có thể phải chịu gánh nặng về thuế má đang tăng lên.

Tất nhiên, quyết định nghỉ hưu không nên, chỉ xem liệu tiểu bang của bạn có thu thuế An sinh xã hội hay không, mà còn có những yếu tố khác, bạn cũng cần phải tính đến như giá nhà đất và giá chi phí sinh hoạt chung. Hơn nữa, chỉ vì tiểu bang của bạn không đánh thuế thu nhập An sinh xã hội hiện tại, không có nghĩa là nó sẽ không xảy ra trong tương lai.

Nhưng hiện tại, bạn có thể xử dụng thông tin trên cho mục đích lập kế hoạch nghỉ hưu và hy vọng rằng mọi thứ sẽ giữ nguyên vào thời điểm những năm hoàng kim nghỉ hưu của bạn thực sự bắt đầu.

Nguồn: by Maurie Backman