Tin Tức qua hoạt hình

Ngày 24 tháng 09 năm 2019            —–

Một ít Phim hoạt hình biên tập về Donald Trump

1.

Slide 3 of 149: Dan Wasserman/Tribune Content Agency

          ©   Dan Wasserman/Tribune Content Agency

2.

Slide 4 of 149: Scott Stantis/Chicago Tribune

©   Scott Stantis/Chicago Tribune

3.

Slide 6 of 149: Drew Sheneman/Tribune Content Agency

          ©   Drew Sheneman/Tribune Content Agency

4.

Slide 7 of 149: Chan Lowe/Tribune Content Agency

          ©  Chan Lowe/Tribune Content Agency

5.

Slide 8 of 149: Walt Handelsman/The New Orleans Advocate

          ©  Walt Handelsman/The New Orleans Advocate

6.

Slide 11 of 149: The News in Cartoons

          ©  Drew Sheneman/Tribune Content Agency

7.

Slide 13 of 149: The News in Cartoons

          ©  Walt Handelsman/The New Orleans Advocate

 

( Nguồn: MSN News )