Bài thơ nầy tôi sẻ giấu em

Ngày 26 tháng 03 năm 2016

[ LTW : Bài thơ đơn giản, nói lên một chân tình dể thương. ]

Cô nhỏ hỏi: anh già mà làm thơ tình chi vậy?
Tôi trả lời: làm để làm duyên
Nhỏ lại hỏi: già mà làm duyên chi vậy
Tôi trả lời: để chổ già rồi, khỏi bị già thêm

Nhỏ nguýt mắt, bảo rằng anh nói xạo…
Duyên chớ đâu phải thuốc cải lảo hoàn đồng
Tôi tủm tỉm… chỉ cười, không cải lại
Con gái mà, nói thật có tin đâu

Kể từ đó, tôi vẩn làm thơ tình đều đặn
Nhỏ thích thơ yêu, nên lẻo đẻo theo hoài
C
ó đôi lúc trộm nhìn, tôi bắt gặp
Nhỏ đọc thơ mà … cái mặt tươi tươi

Cũng từ đó, Nhỏ sáng chờ, trưa đợi
Mong sau đêm, để lén mẹ đọc thơ tình
Có những lúc vì chuyện tiền nong, cơm gạo
Thơ tôi không về, Nhỏ có vẻ thôi xinh

Thấy ”tội Nhỏ”, tôi siêng làm thơ hơn trước
Thơ tôi nhờ có Nhỏ bổng duyên thêm
Mà điều đó, làm sao nhỏ biết được
nên bài nầy tôi giấu Nhỏ, chẳng cho xem

Trần Tuấn